I Komunia Św.

Sakrament Eucharystii

Msza Święta z udziałem dzieci w naszej świątyni odprawiana jest w każdą niedzielę o godz. 12:00.

Pierwsza Komunia św.

Pierwsza Komunia św. w parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie odbędzie się 25 maja 2024 r.

Rozpoczęliśmy już wspólne przygotowanie dzieci klas III Szkoły Podstawowej do Uroczystości Pierwszokomunijnej.

Przygotowanie dzieci do pierwszej Komunii św. poza katechizacją w szkole odbywa się w kościele parafialnym i jest prowadzone przez ks. wikariusz w ciągu całego roku. Dzieci włączone są w rok liturgiczny kościoła poprzez udział w nabożeństwach i błogosławieństwach paramentów liturgicznych.

W każdym miesiącu dzieci uczestniczą we wspólnych spotkaniach. Od października  uczestniczą wraz z rodzicami, w celebracjach, w czasie których kapłan błogosławi i przekazuje im znaki wiary. Przekazanie znaków np. tj.: różaniec, książeczka czy medalik to okazja do większej mobilizacji dziecka na drodze życia duchowego.

Rodzice już podczas sakramentu chrztu św. wzięli na siebie odpowiedzialność za wychowanie swojego dziecka w wierze katolickiej. Dlatego dla rodziców okres pierwszokomunijny ich dziecka jest okazją do ożywienia i pogłębienia swojej własnej wiary w duchu odpowiedzialności za poczynione zobowiązanie wobec swojego dziecka. Zapraszamy, więc rodziców do uczestnictwa razem ze swoimi  dziećmi we Mszach św. i katechezach, które odbywają się w każdym miesiącu.

Terminy katechez podawane są na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej.

                                                                            KLASA 3
                                                           
(rok szkolny 2023/2024)
                      Daty spotkań i nabożeństw w ramach przygotowania 
                                                                    do I Komunii św.
 
I. Spotkania w auli KLO (gr.1 godz. 9.00 – 10.30; gr.2 godz. 10.30 – 12.00)  
 
1.     18 listopada 2023.r –
spotkanie z katechezą: „Spotykam Jezusa w moim domu”.  
2.     13 stycznia 2024r. –
spotkanie z katechezą: „Spotykam Jezusa podczas rachunku sumienia”.
3.     17 lutego 2024r. –
spotkanie z katechezą: „Spotykam Jezusa w konfesjonale”.
4.     27 kwietnia 2024r. –
spotkanie z katechezą: „Spotykam Jezusa w białej szacie”.
5.     11 maja 2024r. –
spotkanie filmowe wraz z rodzicami.
 
 
II Nabożeństwa w Kolegiacie Przemienienia Pańskiego
 
1. Różańcowe:

I część tajemnice radosne – 2 października 2023r. godz. 18.00
II część tajemnice bolesne – 10 października 2023r. godz. 18.00
IV część tajemnice chwalebne – 18 października 2023r. godz. 18.00
III część tajemnice światła – 26 października 2023r. godz. 18.00
 
 2. Roraty – wspólnie z klasami 1 i 2 wraz z rodzicami przeżyta Rorata w wyznaczoną sobotę w 16 grudnia 2023r.
 
3. Droga krzyżowa – wspólnie z klasami 1 i 2 wraz z rodzicami przeżyta Droga krzyżowa w wyznaczoną środę w 13 marcu 2024r.
 
 
II Mszę św. z poświęceniem komunijnych rzeczy:
1.     1 października 2023r. godz. 12.00 – błogosławieństwo Różańców  
2.     8 grudnia 2023r. godz. 17.30 – błogosławieństwo Medalików
3.     2 lutego 2024 godz. 17.30 - błogosławieństwo i rozdanie Książeczek do nabożeństw   
 
 
III. W ramach przygotowania do I Komunii św. wszystkie dzieci w klasie 3 zapraszane są do odkrycia wspólnot dziecięcych przybliżających do Pana Jezusa. 
- Dziewczynki zapraszamy w każdą sobotę na scholę dziecięcą. – szczegóły u ks. Jakuba Przygrodzkiego
- Chłopców zapraszamy do wstąpienia w poczet kandydatów na ministrantów i służenia w każdą niedzielę oraz nakazane święta. – szczegóły u ks. Kamila Frączka
- Zapraszamy wszystkie dzieci do zapoznania z Oazą – szczegóły u ks. Kamila Frączka
 
 

Prosimy także rodziców, aby wspierać swoje dzieci na tej drodze przygotowania swoją modlitwą i przykładem życia chrześcijańskiego.

Wszelkie informacje związane z przygotowaniem do Pierwszej Komunii św. udzielane są przez Ks. Michła Celeja.

Sakrament Eucharystii

Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (KKK 1322-1323).

Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”, tak że jest to wprost niemożliwe, aby prowadzić życie chrześcijańskie bez częstego udziału w Eucharystii. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54).

Wszystkie sakramenty święte, posługi kościelne i dzieła apostolstwa są ściśle powiązane z Eucharystią i do niej zmierzają. Eucharystia jest znakiem jedności wiernych z Bogiem i braćmi. Jedność tę oznacza i ją urzeczywistnia. Jest więc skutecznym znakiem Bożego daru jedności. W kazaniu o chlebie żywym, jakie Jezus wygłosił w Kafarnaum po rozmnożeniu chleba, powiedział również: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56).

Sakrament Eucharystii posiada wiele określeń, z których każde ukazuje pewien aspekt tego sakramentu. I tak, nazywany jest:

  • Eucharystią – gdyż jest to dziękczynienie składane wraz z Chrystusem Bogu Ojcu przez wiernych zjednoczonych darem Ducha Świętego.
  • Wieczerzą Pańską – ponieważ jest to uobecnienie Ostatniej Wieczerzy, którą Chrystus Pan spożył wraz ze swymi uczniami i polecił, im ją składać na Jego pamiątkę.
  • Łamaniem chleba – ponieważ nazwa ta nawiązuje do cudu rozmnożenia chleba i łamania go na pustkowiu. To samo uczynił Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Po tym geście uczniowie rozpoznają Zmartwychwstałego Pana. Pierwsi chrześcijanie w ten sposób określali Mszę św., gdyż gromadząc się na polecenie Jezusa łamali Eucharystyczny i spożywali go wchodząc we wspólnotę z Jezusem. W ten sposób tworzyli z Jezusem jedno ciało – Kościół.
  • Zgromadzeniem eucharystycznym – gdyż Eucharystia celebrowana jest w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem obecności Kościoła. Najświętszą Ofiarą - gdyż uobecnia jedyną ofiarę, jaką Chrystus Pan złożył na Krzyżu za nas wszystkich i włącza w nią ofiarę Kościoła.
  • Najświętszym Sakramentem – szczególnie to określenie stosuje się do postaci eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum, gdyż żywy Chrystus jest obecny pośród swego ludu. Jest to więc sakrament sakramentów.
  • Komunią – nazywana jest również często Eucharystia, a to dlatego, że spożywając Ciało i Krew Pańską pod postaciami chleba i wina, jednoczymy się z Chrystusem i tworzymy z Nim jedno ciało.
  • Mszą świętą – określany jest ten sakrament, ponieważ liturgia, w czasie której sprawowany jest ten sakrament, kończy się rozesłaniem wiernych, aby pełnili wolę Bożą w codziennym swoim życiu.

Chrystus Pan ustanowił, więc sakrament Eucharystii w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy celebrował wraz z Apostołami tradycyjną Paschę żydowską. Jezus uprzedził swoją Paschę, czyli swoje przejście poprzez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie do domu Ojca. To była Pascha Jezusa, w czasie której siebie złożył w ofierze jako Baranka niepokalanego za grzechy świata. Polecił, aby Kościół składał, ponawiał tę Ofiarę na Jego pamiątkę.

Kościół wierny poleceniu swego Zbawiciela czyni to przez wszystkie wieki i będzie czynił aż do skończenia świata. Zasadniczo liturgia zgromadzenia eucharystycznego w jej zasadniczych ramach przetrwała nienaruszona przez wieki aż do naszych czasów. Składa się ona z obrzędów wstępnych, z czytania słowa Bożego, przygotowania darów, modlitwy eucharystycznej, w czasie której dokonuje się przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, z Komunii świętej i zakończenia.

Chrześcijanie zbierali się „na łamanie chleba” (Dz 20,7) szczególnie w „pierwszym dniu tygodnia”, to znaczy w niedzielę, w dniu zmartwychwstania Chrystusa. Od tamtych czasów aż do naszych dni celebruje się Eucharystię, tak że dzisiaj spotykamy ją wszędzie w Kościele, w takiej samej podstawowej strukturze. Stanowi ona centrum życia Kościoła.

Kościół wierny poleceniu Jezusa „To czyńcie na moją pamiątkę” celebruje Eucharystię nie tylko w niedziele, ale również każdego dnia w ciągu roku. Jest ona źródłem i centrum jego życia i działalności. „Pielgrzymujący Lud Boży, nieustannie celebruje Eucharystię, głosząc Misterium Paschalne Jezusa, „aż przyjdzie” (l Kor 11,26), zmierza „wąską drogą krzyża” do niebieskiej uczty, gdzie wszyscy wybrani zasiądą przy stole Królestwa” (KKK 1344).

W naszej parafii centralne miejsce zajmuje Eucharystia. Zawsze w ciągu dnia jest możliwość nawiedzenia Najświętszego Sakramentu.

Msze święte w naszej parafii

Aktualny harmonogram Mszy Świętych oraz nabożeństw znajdą Państwo w zakładce "Msze Św. i nabożeństwa". Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Do pobrania:

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com