Bierzmowanie

Informacje dla rodziców i kandydatów do bierzmowania 2022/2023

Kandydaci do bierzmowania, uczniowie klas siódmych, mają już obowiązek znać: zagadnienia wstępne plus definicje:

 • co to jest bierzmowanie?
 • co to jest sakrament?
 • siedem darów Ducha Świętego;
 • wszystkie zagadnienia o Trójcy Świętej
 • oraz wszystko o sakramentach: Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii.

Materiały do nauki dostępne są poniżej w sekcji "Do pobrania".

W sobotę Nowenna o godz. 20.00. W niedzielę przed Mszą o godz. 12.00.
W poniedziałek spotykamy się na Mszy św. o godz. 17.30. Tego dnia będzie próba. Obecność wszystkich obowiązkowa.

Sakrament Bierzmowania

W rodzinie dokonuje się wtajemniczenie bierzmowanych w codzienną modlitwę, cotygodniową liturgię Mszy św. i praktykę życia chrześcijańskiego. Zachęcam rodziców do systematycznego udziału w spotkaniach modlitewnych i liturgicznych z udziałem kandydatów do bierzmowania.

Przygotowanie kandydatów do bierzmowania ma zmierzać do tego, aby doprowadzić chrześcijanina do ściślejszego zjednoczenia z Chrystusem i żywszej przyjaźni z Duchem Świętym przejawiającej się w otwarciu na Jego dary i natchnienia, aby lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność za życie chrześcijańskie (KKK nr 1309).

W przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania kandydat:

 • rozwija świadomość chrztu nie jako jednorazowego wydarzenia z przeszłości, ale jako procesu obejmującego całe życie;
 • rozumie bierzmowanie jako dopełnienie chrztu oraz istotny etap inicjacji chrześcijańskiej, co prowadzi do pogłębionego przeżywania Eucharystii.

Przygotowanie będzie odbywało się w kilku obszarach równolegle. Szczególnie wyeksponujemy dwa wymiary: informacyjny i formacyjny.

 1. W wymiarze informacyjnym kandydaci powinni osiągnąć podstawową znajomość prawd wiary i zasad moralności głównie poprzez:
  1. systematycznie realizowaną katechezę zgodnie z przyjętym w diecezji programem katechizacji,
  2. poznanie, pogłębienie i utrwalenie treści katechizmu kandydata do sakramentu bierzmowania,
  3. poznanie treści Ewangelii wskazanej w danym roku przygotowania,
  4. poznanie aktualnych wydarzeń z życia Kościoła powszechnego i lokalnego.
 2. Wymiar formacyjny obejmuje w szczególności comiesięczne spotkania połączone z tematyczną celebracją:
  1. Nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych,
  2. Nabożeństwo pokutne,
  3. Nabożeństwo wyznania wiary i miłości. Kościół. Symbol wiary
  4. Nabożeństwo uwielbienia z adoracją Najświętszego Sakramentu i wyborem Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela,
  5. Uroczysta Eucharystia,
  6. Celebracja sakramentu bierzmowania,
  7. Nabożeństwo posłania

Oprócz udziału w katechezie szkolnej i parafialnej młodzież powinna rozwijać swoją relację z Jezusem przez uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św., nabożeństwach, osobistej modlitwie i korzystaniu z sakramentów. W przygotowaniu intelektualnym kandydata do bierzmowania obowiązuje zakres treści określony w Diecezjalnym Katechizmie dla kandydatów do bierzmowania oraz Ewangelia wg. św. Łukasza.

Wymagania niezbędne

 • udział w spotkaniach wszystkich kandydatów w parafii,
 • praca w małych grupach kandydatów do bierzmowania,
 • udział w lekcjach religii w szkole i pozytywna opinia katechety,
 • pozytywnie zdany egzamin,
 • uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej i świątecznej,
 • spowiedź systematyczna/comiesięczna,
 • udział w nabożeństwie różańcowym w październiku,
 • udział w nabożeństwie majowym,
 • udział w Roratach,
 • udział w rekolekcjach adwentowych,
 • udział w Drodze krzyżowej,
 • udział w Gorzkich żalach,
 • udział w rekolekcjach wielkopostnych,
 • udział w Triduum Paschalnym,
 • adoracje,
 • zaangażowanie we wspólnocie Kościoła: ministrant, lektor, działalność charytatywna, wolontariat, oaza, KSM, harcerstwo itp.

Bezpośrednio przed przyjęciem sakramentu bierzmowania kandydat powinien uczestniczyć w nowennie do Ducha Świętego oraz przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

Modlitwa o 7 Darów Ducha Świętego

Uwielbiam Cię, Duchu Święty, oddaję się Tobie i z ufnością proszę, abyś zawsze mieszkał we mnie, wszystkiego mnie nauczył i hojnie udzielał mi swoich darów.
O, Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
O, Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
O, Duchu Święty, Dawco daru rady, kieruj mną.
O, Duchu Święty, Dawco daru męstwa, umacniaj mnie.
O, Duchu Święty, Dawco daru umiejętności, prowadź mnie.
O, Duchu Święty, Dawco daru pobożności, uświęcaj mnie.
O, Duchu Święty, Dawco daru bojaźni Bożej, broń mnie. Niebieski Ogniu, przemieniaj mnie w siebie, abym coraz bardziej płonął miłością Boga i ludzi. Niech miłość będzie najważniejszą regułą mego ziemskiego życia i darem uczestnictwa w Twoim Boskim życiu, w którym jesteś jedno z Ojcem i Synem w wiecznym szczęściu Trójcy. Amen.

Hymn - O Stworzycielu Duchu, przyjdź

 

Nowenna do Ducha Świętego przed Bierzmowaniem

1, 4 i 7 Dzień Nowenny

ROZWAŻANIA WSTĘPNE

Panie Jezu Chryste, w dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym Apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: “Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym... Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami.., aż po krańce ziemi.” ( Dz 1. 4-8). Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi Twoimi uczniami trwali 9 dni jednomyślnie na modlitwie oczekując obietnicy Ojca, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego. Wierzymy, że On nieustannie zstępuje na Kościół, udziela mu swoich darów, ożywia go i przenika swoją mocą i miłością. Wierzymy, że to On objawia światu Boga Ojca i Ciebie, naszego Pana, Zbawiciela wszystkich ludzi. Pragniemy otrzymać moc Ducha Świętego i dzięki niej być Twoimi świadkami w naszej rodzinie, w naszym kraju i gdziekolwiek nas poślesz. Dlatego prosimy Cię: Ześlij na nas Ducha Twego!

INTENCJE BŁAGALNE

 • Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi. - Ześlij na nas Ducha Twego.
 • Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba. - Ześlij na nas Ducha Twego.
 • Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boga. - Ześlij na nas Ducha Twego.
 • Objaw wszystkim narodom Twoją Ewangelię, aby wszyscy zostali doprowadzeni do posłuszeństwa wierze. - Ześlij na nas Ducha Twego.
 • Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem. - Ześlij na nas Ducha Twego.
 • Spraw, aby postępowanie każdego z nas pociągało bliźnich do Ciebie, przynosiło im dobro i zbudowanie. - Ześlij na nas Ducha Twego.
 • Niech przybędzie Twój Duch i łaskawie kieruje dziejami świata, odnawiając oblicze ziemi. - Ześlij na nas Ducha Twego.
 • Prowadź światłem Ducha Świętego tych, którzy nami rządzą. Niech będą Twoimi sługami dla dobra wszystkich. - Ześlij na nas Ducha Twego.
 • Ty który w dniu Pięćdziesiątnicy wezwałeś do Kościoła rozproszone ludy, spraw przez Ducha Twojego, aby cały świat zjednoczył się w wierze. - Ześlij na nas Ducha Twego.

A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus: Ojcze nasz...

MODLITWA KOŃCOWA

Prosimy Cię, Panie, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem który nasz Pan Jezus Chrystus zesłał na ziemię pragnąc, by mocno rozgorzał. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. - Amen.

2, 5 i 8 Dzień Nowenny

ROZWAŻANIA WSTĘPNE

Panie Jezu Chryste! Na Ostatniej Wieczerzy Apostołom zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia od świata obiecałeś Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: “Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ w was przebywa i w was będzie.” (J 14,16-17) Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty w pięćdziesiątym dniu po Zmartwychwstaniu zstąpił na Kościół i zamieszkał w nim na zawsze. Napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy zstępując nieustannie przez Sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją, i uświęcając tych, którzy je przyjmują. On utrzymuje Kościół w ciągłej młodości. Wierzymy, Panie, w Jego obecność wśród nas. Wierzymy, że Duch Święty, który zamieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka w nas i jednoczy z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy: “Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!”

INTENCJE BŁAGALNE

 • Ześlij, Panie, Ducha Twego, którego miałeś posłać, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał. - Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.
 • Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, by Duch Święty doprowadził ich do jedności. - Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.
 • Jezu Chryste wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili Twe owce skutecznie do zbawienia. - Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.
 • Spraw, aby kierował nami nie duch świata, lecz Duch Święty, który od Ciebie pochodzi. - Uświęć nas w Duchu Świętym.
 • Panie Jezu. Ześlij na Kościół Ducha jedności, aby ustąpiły niezgoda, nienawiść i podziały. - Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.
 • Udziel nam pomocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał. - Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.
 • Przygotuj, Panie dusze wiernych ożywiającą Twą łaską, aby z radością przyjmowali dary Ducha Świętego. - Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.
 • Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali. - Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus: Ojcze nasz...

MODLITWA KOŃCOWA

Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również pokojem i jednością. Przez Chrystusa, Pana naszego. - Amen.

3, 6 i 9 Dzień Nowenny

ROZWAŻANIA WSTĘPNE

Panie Jezu Chryste! Niegdyś w świątyni Jerozolimskiej wołałeś do ludu: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije!” Jak rzekło Pismo: “Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza” ( J 7, 37-38). A powiedziałeś to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Ciebie. W każdym z nas, obmytym wodą chrztu, powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. To On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania, rozlewa w sercach miłość. Z Jego hojności otrzymujemy siedem darów, których pełnia jest w Tobie. Z Jego łaski pochodzą cnoty i dobre uczynki, które Twój Apostoł nazywa owocami Ducha Świętego: “Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobro, wierność, łagodność, opanowanie” (Gal 5, 22-23). To Duch Święty uczy nas modlitwy, “gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 28). Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3). Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego wierząc w to, wołamy: “Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie”.

INTENCJE BŁAGALNE

 • Niech Twoje słowo, Chryste, mieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych Ducha. - Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.
 • Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca. - Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.
 • Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga. - Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.
 • Napełnij nas radością i pokojem w wierze, abyśmy obfitowali w nadzieii i mocy Ducha Świętego. - Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.
 • Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twojej miłości nie odłączyło utrapienie, ucisk ani prześladowanie. - Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.
 • Ześlij Ducha Twego, upragnionego gościa naszych dusz i nie dozwól, abyśmy Go kiedykolwiek zasmucili. - Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.
 • Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy. - Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.
 • Udziel nam łaski, abyśmy nie osądzali naszych bliźnich ani nie gardzili nimi, ponieważ wszyscy staniemy kiedyś przed Twoim sądem. - Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.
 • Ześlij Ducha Twego, światłość najświętszą, aby napełnił nasze serce. - Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus: Ojcze nasz...

MODLITWA KOŃCOWA

Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa, Pana naszego. - Amen.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com