Bierzmowanie

Szkoła i klasa:………………………………………………………………………………………..…………….

KARTA ZGŁOSZENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA NA ROK 2018

Nazwisko i imię:…………………………………………………………………………….………………..

Imię z bierzmowania:…………………………………………………………………..………………….

Data i miejsce urodzenia:…………………………………………………………………..……………

Adres: miejscowość, ulica, nr domu:

………………………………………………………………………………………………………………………..

Imiona rodziców:………………………………………………………………………..…………………..

Telefon do rodziców:…………………………………………………………………….………………..

Katecheta uczący religii:………………………………………………………………………………….

Data chrztu i nr aktu chrztu:…………………………………………………………….………………

Parafia w której był chrzest:…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o przyjęcie mnie do grona kandydatów przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. W czasie przygotowania zobowiązuję się do wypełniania postawionych mi wymagań i uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych.

                                                               …………………………………………………………………….

                                      czytelny podpis kandydata

 

Zgłaszam naszego syna/córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i Parafia stawia kandydatom do Bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Bierzmowania.

                                               …………………………………………………………………………….

                                                                                     czytelny podpis Rodziców

 

4 czerwca 2017 godz. 8.00

Msza św. na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego

dla kandydatow do bierzmowania

***************************************************************************************************

W rodzinie dokonuje się wtajemniczenie bierzmowanych w codzienną modlitwę, cotygodniową liturgię Mszy św. i praktykę życia chrześcijańskiego. Zachęcam rodziców do systematycznego udziału w spotkaniach modlitewnych i liturgicznych z udziałem kandydatów do bierzmowania.  Przygotowanie kandydatów do bierzmowania ma zmierzać do tego, aby doprowadzić chrześcijanina do ściślejszego zjednoczenia z Chrystusem i żywszej przyjaźni z Duchem Świętym przejawiającej się w otwarciu na Jego dary i natchnienia, aby lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność za życie chrześcijańskie (KKK nr 1309). W przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania kandydat:

  • rozwija świadomość chrztu nie jako jednorazowego wydarzenia z przeszłości, ale jako procesu obejmującego całe życie;
  • rozumie bierzmowanie jako dopełnienie chrztu oraz istotny etap inicjacji chrześcijańskiej, co prowadzi do pogłębionego przeżywania Eucharystii.

Przygotowanie będzie odbywało się w kilku obszarach równolegle. Szczególnie wyeksponujemy dwa wymiary: informacyjny i formacyjny.
1.    W wymiarze informacyjnym kandydaci powinni osiągnąć podstawową znajomość prawd wiary i zasad moralności głównie poprzez:
•    systematycznie realizowaną katechezę zgodnie z przyjętym w diecezji programem katechizacji,
•    poznanie, pogłębienie i utrwalenie treści katechizmu kandydata do sakramentu bierzmowania,
•    poznanie treści Ewangelii wskazanej w danym roku przygotowania,
•    poznanie aktualnych wydarzeń z życia Kościoła powszechnego i lokalnego.
2.    Wymiar formacyjny obejmuje w szczególności comiesięczne spotkania połączone z tematyczną celebracją:
•    Nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych,
•    Nabożeństwo pokutne,
•    Nabożeństwo wyznania wiary i miłości. Kościół. Symbol wiary
•    Nabożeństwo uwielbienia z adoracją Najświętszego Sakramentu i wyborem Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela,
•    Uroczysta Eucharystia,
•    Celebracja sakramentu bierzmowania,
•    Nabożeństwo posłania

Oprócz udziału w katechezie szkolnej i parafialnej młodzież powinna rozwijać swoją relację z Jezusem przez uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św., nabożeństwach, osobistej modlitwie i korzystaniu z sakramentów. W przygotowaniu intelektualnym kandydata do bierzmowania obowiązuje zakres treści określony w Diecezjalnym Katechizmie dla kandydatów do bierzmowania (Katechizm jest w trakcie przygotowania) oraz jedna wybrana Ewangelia.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
•    udział w spotkaniach wszystkich kandydatów w parafii,
•    praca w małych grupach kandydatów do bierzmowania,
•    udział w lekcjach religii w szkole i pozytywna opinia katechety,
•    pozytywnie zdany egzamin,
•    uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej i świątecznej,
•    spowiedź systematyczna/comiesięczna,
•    udział w nabożeństwie różańcowym w październiku (co najmniej 2 razy w tygodniu),
•    udział w nabożeństwie majowym (co najmniej 2 razy w tygodniu),
•    udział w Roratach (co najmniej raz w tygodniu),
•    udział w rekolekcjach adwentowych,
•    udział w Drodze krzyżowej (co najmniej w czterech),
•    udział w Gorzkich żalach (co najmniej w czterech),
•    udział w rekolekcjach wielkopostnych,
•    udział w Triduum Paschalnym,
•    adoracje,
•    zaangażowanie we wspólnocie Kościoła: ministrant, lektor, działalność charytatywna, wolontariat, oaza, KSM, harcerstwo itp.

Bezpośrednio przed przyjęciem sakramentu bierzmowania kandydat powinien uczestniczyć np. w rekolekcjach organizowanych przez parafię lub w nowennie do Ducha Świętego oraz przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.


MODLITWA O SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO
Uwielbiam Cię, Duchu Święty, oddaję się Tobie i z ufnością proszę, abyś zawsze mieszkał we mnie, wszystkiego mnie nauczył i hojnie udzielał mi swoich darów.
O, Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
O, Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
O, Duchu Święty, Dawco daru rady, kieruj mną.
O, Duchu Święty, Dawco daru męstwa, umacniaj mnie.
O, Duchu Święty, Dawco daru umiejętności, prowadź mnie.
O, Duchu Święty, Dawco daru pobożności, uświęcaj mnie.
O, Duchu Święty, Dawco daru bojaźni Bożej, broń mnie. Niebieski Ogniu, przemieniaj mnie w siebie, abym coraz bardziej płonął miłością Boga i ludzi. Niech miłość będzie najważniejszą regułą mego ziemskiego życia i darem uczestnictwa w Twoim Boskim życiu, w którym jesteś jedno z Ojcem i Synem w wiecznym szczęściu Trójcy. Amen.

 

***************************************************************************************************

Hymn - O Stworzycielu Duchu, przyjdź

***************************************************************************************************

Pytania do pobrania:

Katechizm dla kandydatów do bierzmowania
W OCZEKIWANIU  NA  DUCHA ŚWIĘTEGO 2017

 


 

Odwiedzin: 89012